حکومت در ترکیه
حکومت در ترکیه

١- به ر5شهاى تحصيلى، تخصص، ثبت شعت، ازدواج و خريد ملكا مىتو1ذيد به تؤيه مهاجرت كنيد.
٢- هزينه زندكى درتؤيه ١٢ درصد از هزينه زندكى در يايتخت ايران بيشتراست.
٣- درمدى كه يك، شهروند تؤيه,ى دارد، براى كذران امور يكد زندكى استاندارد كافى است.
۴- دانشكاءهاى تعيه دولتى، خصوصى و نيمدخصوصى هستند. به جز دانشكاه دولتى براى تحصيل در باقى داذشكاهها بايد
شهريه ببردازيد.
۵- هزينه تحصيل درتعيه در سال بين ٣٠ الى ۶٠ ميليون تومان است.
۶- درياقت اقامت دائم در تعيه از هر طريهى بين 1 ٨ سال طول مىكشد.
٧- هر ايرانى مىتواند ٣ ماه به صورت توريسش به تعيه برود. براى اقامت ۶ ماهه توريستى بايد دفترجه اقامت اخذ شول. در طول
اين اقامت فرد اجازه تحصيل وكار ندارد؛ اما اكر در اين مدت در تعيه ملكى بخرد مىتو1ذد تا يك سال در اين كشور بماند.
٨- افرادى كه برنامه بالا را بيش مىكيركأ مىتو١ذتد به راحقتى اقامت خود را به اقامت ۵ ساله تبديل كنند.
٩- براى تحصيل درتعيه داشتن مدرك زبان تعى (تومر) با نمره بالا يكى از الزامات است.
١٠- براى كاردر تعيه لازم است يكا شعت تعيه اى ازشما دعوت به همكارى كند. شرايط اين همكارى خاص است وامكان درياقت
اقامت از اين طريق كم است. دولت بايد مطمئن شول كه نيروى كار دعوت شده قابل تامين از داخل كشور نبوده است.
١١- براى اقامت از طريق ازدواج فرد مورد نظر شما بايد اقامت دائم تعيه را داشته باشد وشهروند تعيه باشد. يليس يس از ۵ سال
ازدواج شما را بررسى ٠ىكذد و بعد از ۵ سال به شما اقامت دائم داده مىشود. ازدواج صورى از طريق يليس ييكيرى مىشود.
١٢- اكر به صورت غيرقانونى وبيشتر از زمان مجاز در تعيه بمانيد مجبور به يرداخت جريمه هستيد و اكر جريمه را نيردازيد از تعيه
دييورت مىشويد.
١٣- افرادى كه به طور موقت از تعيه دييورت مىشوذد٠ براى ٣ ماه الى ۵ سال اجازه ورود به كشور تعيه را ندارند.
١۴- هر فرد يس از ۵ سال اقامت قانونى در تعيه مىتواند درخواست ايجاد كار و شغل مستقل كند.
١۵- وضعيت مهاجرانى كه تقاضاى اقامت دائم دارند هر ۶ ماه با يكا سال يكا بارتوسط يليس تعيه كلترال مىشود. وويزاى مدتد1ر
براى ١ سال صادرمىشود.

T: 6.9.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul