قانون جذب چگونه کار می کند؟
قانون جذب چگونه کار می کند؟

تغییر زندگی از تغییر افکار شروع می شود

قانون جذب بسیار ساده و قدرتمند است. این قانون میگوید که شما چیزهایی
را به سمت خود جذب می
کنید که روی آنها تمرکز میکنید. آنها باورها و افکار روزانه شما هستند. این قانون یک تصویر برای فرد ترسیم میکند: اگر به چیزهای مثبت فکر کنی، آنها به سمت تو میآیند و اگر به چیزهای منفی فکر کنی، چیزهای منفی را جذب میکنی.

مولفه اصلی این فلسفه تغییر الگوی فکری است، پس اگر انگارههای ذهنی فرد تغییر کند، زندگیاش تغییر میکند. در این مکتب باور بر این است که انرژیهای مشابه در محیط یکدیگر را جذب میکنند. به این ترتیب فرد با تمرکز روی افکار سازنده میتواند دنیای خود را بسازد. مطابق این قانون اگر در حال حاضر در شرایط بد و ناراحت کنندهای هستید، نباید به آن زیاد فکر کنید؛ زیرا مقدار بیشتری از این بدبختی به سمت شما میآید. در عوض باید زمانتان را صرف فکر کردن به چیزهای مطلوبی که میخواهید کنید و بابت چیزهای خوبی که از قبل جذب کردهاید شکرگذار باشید.

شاید شنیده باشید که مربیان ورزشی به افرادی که اضافه وزن دارند توصیه میکنند تصویری از اندام رویایی خود را در جایی بچسبانند و هر روز آن را تماشا کنند. این توصیه در قانون جذب هم وجود دارد. زمانی که روزتان را شروع میکنید به تصویر رویاهایتان خیره شوید؛ خودتان را در آن شرایط مطلوب ببینید و بعد با انرژی و انگیزه حاصل از این تصور روزتان را ادامه دهید. در تمام روز تمرکزتان را روی چیزهایی که میخواهید بگذارید و از فکر کردن به چیزهایی که نمیخواهید بپرهیزید. روی یک هدف واحد تمرکز کنید. الهام از محیط کمک بگیرید؛ برای مثال آهنگ زیبایی گوش کنید یا لحظهای چشمانتان را ببندید و به خود آگاهی برسید. همه چیز باید معطوف به رسیدن به مطلوب باشد؛ به این ترتیب تو همانی میشوی که در ذهنت به آن باور داری.

T: 12.9.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul