uber
uber

شاید  تاکسـی  پول  اضـافی‌تری  از  مـن دریافت کند
این موضوع در تمام دنیا وجود دارد، رانندگان تاکسی‌ها به محض اینکه بدانند شما توریست هستید، درخواست پول بیشتری می‌کنند. خبر خوش این است که سامانه uber در ترکیه فعالیت دارد.
گاهی ممکن است هزینه سفر با اوبر نصف هزینه‌ سفر با تاکسی‌های محلی باشد. استفاده از اوبر به سادگی استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی حمل و نقل در ایران است. مبدا، مقصد را وارد کنید، راننده به زودی به شما می‌رسد!

T: 12.11.2018
0212-8014480     |     0212-7313131
 
 
Pol Magazine      |      Istanbul